Op 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Als persoon / ondernemer (hierna te noemen relatie) krijgt u onder de AVG meer rechten.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct over iemand gaan of naar die persoon te herleiden zijn. Als “relatie” heeft u recht op de bescherming van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd is. Vanaf 25 mei zijn de verplichtingen omtrent uw privacy voor organisaties, bedrijven en overheden in heel Europa gelijk getrokken. Wat gaat u precies merken van deze nieuwe privacywetgeving?

 

Privacy rechten
Naast versterking van de bestaande rechten zoals het recht op inzage, op wijziging van uw gegevens en op het maken van bezwaar tegen een bepaalde gegevensverwerking, krijgt u als “relatie” een aantal aanvullende rechten, zoals het recht op ‘vergeten te worden’ (vergetelheid) en het recht op dataportabiliteit.

Recht op vergetelheid
U heeft al het recht om een organisatie te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Als u terecht een beroep doet op het verwijderen van uw gegevens, kunt u daarnaast eisen dat een organisatie de verwijdering doorgeeft aan alle andere organisaties die deze gegevens heeft gekregen hebben.

Recht op dataportabiliteit
Ook heeft u straks (onder bepaalde voorwaarden) het recht om van organisaties uw persoonsgegevens in een standaardformaat te ontvangen. Dit heet het recht op dataportabiliteit. Zo kunt u uw gegevens eenvoudig worden doorgegeven aan andere organisaties met eenzelfde soort dienstverlening.

Overige wetgeving
Soms wordt u door bepaalde wetten belemmerd in bijvoorbeeld het wijzigen van gegevens. Denk bijvoorbeeld aan de Wet basisregistratie personen (wet BRP). In de BRP zijn persoonsgegevens opgenomen zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, gegevens over ouders, huwelijk, kinderen, nationaliteit, adres en BSN-nummer. Deze basisgegevens kunt u niet zomaar wijzigen.

Wilt u weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Lees de privacyverklaring op https://openvaren.nl/privacy

Privacyverklaring & OpenVaren
Voor een optimale dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van en over u. Bijvoorbeeld uw Naam, en (bedrijfs-) gegevens. Wij gaan zeer zorgvuldig om met deze persoonlijke gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Voor een optimale dienstverlening aan onze “relaties” verwerken wij persoonsgegevens van en over u. Voorbeelden van persoonsgegevens, die wij van u (kunnen) verwerken, zijn:

 • NAW-gegevens;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • LinkedIn gegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Naar uw gezondheid en/of uw inkomen wordt in principe niet gevraagd. Behalve als het nodig is om u te kunnen helpen. In die gevallen worden ook deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens tijdelijk vastgelegd. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

 • Zorg voor de deelnemers aan onze evenement(en);
 • Registratie aanwezigheid en afwezigheid voor hulpdiensten, facturatie en meten tevredenheid;
 • Samenwerking in brede zin van het woord.
 • Delen en halen van kennis om economische groei te realiseren;
 • Kunnen geven aan de uitvoering van de taak om een goede dienstverlening neer te zetten.
 • Gegevens die wij voor een evenement verzamelen, worden binnen 1 maand uit het registratie systeem verwijderd.

Hoe lang bewaren we uw gegevens
Wij bewaren uw (persoons)gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de Archiefwet.

Delen van uw gegevens
Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit alleen noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven te allen tijde verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens die in opdracht van ons plaatsvinden. Daarnaast verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw nadrukkelijke, vooraf verleende, toestemming.

Cookies op de website
Om de voorkeuren van uw website bezoek te onthouden en om de website zo goed mogelijk te laten functioneren maken wij gebruik van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen). Bezoekers worden niet geïdentificeerd met behulp van cookies.

AVG en verslag + fotografie
Open Varen heeft een ondernemingsbelang om verslag te doen van haar events. Het verslag wordt voorzien van tekst en/of foto’s en om dit te publiceren maken wij gebruik van de vrijheid van meningsuiting en is een gerechtvaardigd doel, per publicatie maken wij een belangenafweging.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het emailadres privacyofficer@openvaren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u uw telefoonnummer mee te sturen. Dit, ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na vier weken, op uw verzoek.

Wat doet u als uw privacy is geschonden?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op telefoonnummer +31-6-53322433 of via privacyofficer@openvaren.nl.
Bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u een klacht indienen of bezwaar aantekenen. U schrijft dan een mail aan de directie / voorzitter (mail@openvaren.nl). U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk een mail, uiterlijk binnen zes weken.
Is volgens u de wet niet zorgvuldig nageleefd en komt u er met onze privacy officier er niet uit? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie, die beoordeelt en toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Meer informatie leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen
Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet.
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via privacyofficer@openvaren.nl.

Wijziging privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door de organisatie van Open Varen te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

MEEDOEN - NETWERKEN - AANWAAIEN!

Water verbindt en versterkt het netwerk

Copyright © 2024. All Rights Reserved.